วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554

วิธีป้องกันไฟป่า

1.      การป้องกันไฟป่า     แบ่งออกเป็น  2  กิจกรรม  คือ
2.1   การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า   เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ  โดยดำเนินการทุกวิถีทางที่จะป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า  ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความเสียหายของไฟป่าที่จะเกิดกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้   การประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า  ดำเนินการในรูปแบบต่างๆ   ดังนี้
              1.1)  ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่   ดำเนินการโดยจัดหน่วยงานประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  ออกพบปะกับประชาชนโดยตรง  เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงผลเสียหายของไฟป่าที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้   ดิน   น้ำ    และสัตว์ป่า      ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และขอความร่วมมือให้ประชาชนเลิกจุดไฟเผาป่า และช่วยป้องกันไฟป่า   การประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่จะทำในรูป  การจัดรถติดเครื่องขยายเสียงกระจายเสียงไปตามหมู่บ้าน  จัดภาพยนตร์หรือดนตรีไปแสดงตามหมู่บ้าน  เพื่อโน้มน้าวให้ประชาชนมาชุมนุมกันแล้วสอดแทรกการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไฟป่า  ระหว่างพักการแสดงหรือทำในรูปการเข้าร่วมประชุม   หมู่บ้าน  ตำบล   หรือการประชุมกลุ่มกิจกรรมของหมู่บ้านเพื่อพบประชาชนโดยตรง
             1.2)  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน          ดำเนินการโดยขอความร่วมมือสื่อมวลชนเผยแพร่  บทความ  สารคดีเกี่ยวกับไฟป่า  ประกาศขอความร่วมมือป้องกันไฟป่าในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  ทำสปอร์คำขวัญเกี่ยวกับไฟป่า  กระจายเสียงตามสถานีวิทยุจัดทำสไลด์ฉายตามโรงภาพยนตร์
             1.3)  ป้ายประชาสัมพันธ์  ดำเนินการจัดทำแผ่นป้ายประกอบด้วยรูปภาพและคำขวัญป้องกันไฟป่า  เชิญชวนให้ราษฎรร่วมมือป้องกันไฟป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  เช่น  ป่าไม้เป็นศรี  อัคคีเป็นภัย  ร่วมแรงร่วมใจ  ป้องกันไฟป่า                 โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามสถานที่สาธารณะ  ซึ่งประชาชนทั่วไปมองเห็นได้ง่าย เช่น ตามสถานที่ราชการ แนวสองข้างทางถนน  หรือตามแนวทางเดินป่า  เป็นต้น
             1.4)   สิ่งตีพิมพ์      ได้แก่     รูปลอก     แผ่นปลิว   แผ่นพับ  โปสเตอร์   ปฏิทิน
มีข้อความหรือบทความสั้น ๆ   เกี่ยวกับไฟป่าเพื่อแจกจ่ายตามหมู่บ้าน โรงเรียน  สถานที่ราชการ  เป็นต้น 

            1.5)เอกสารเผยแพร่  ดำเนินการโดยจัดทำจุลสารบรรยายถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สภาพปัญหาไฟป่า การแก้ไขปัญหาไฟป่า  การป้องกันไฟป่าโดยจัดทำแยกเป็นเรื่องๆ เพื่อให้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าอย่างต่อเนื่องตลอดปี  มิใช่ดำเนินการเฉพาะแต่ในช่วงฤดูไฟป่าเท่านั้น
            1.6)  นิทรรศการ       ดำเนินการโดยจัดทำภาพกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันไฟป่า  ข้อดีและข้อเสียของไฟป่าไว้แสดงตามสถานศึกษา สถานที่ราชการ  สถานที่สาธารณะ  เช่น  หมู่บ้าน วัด และในงานประเพณีต่าง ๆ ที่มีเยาวชนประชาชนร่วมชุมนุมกันเป็นจำนวนมาก  โดยเน้นให้ความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อปัญหาไฟป่า  แก่ประชาชนและเยาวชนโดยทั่วไป
              1.7)  ให้การศึกษา  ดำเนินการโดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้ความรู้แก่นักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ตลอดจนปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องปัญหาไฟป่าแก่เยาวชน      เพื่อให้เยาวชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้    และเกิดความรู้สึกรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้   รูปแบบของการให้การศึกษา   ได้แก่     การจัดฉายสไลด์  ภาพยนตร์ วีดีโอ ภาพบรรยาย สอนร้องเพลงเกี่ยวกับป่าไม้  หรือผูกเรื่องที่จะสอนเป็นนิทาน ละคร หุ่นกระบอก ซึ่งจะดึงดูดเยาวชนให้มีความสนใจที่จะรับรู้มากขึ้น
                2.2 การจัดการเชื้อเพลิง       โดยการทำแนวกันไฟและการชิงเผา  ในพื้นที่ที่มีความสำคัญสูงหรือพื้นที่ที่ล่อแหลมต่อการเกิดไฟป่า     เช่น  มีวัชพืชหนาแน่น  พื้นที่สองข้างทาง  ซึ่งมีโอกาสเกิดไฟป่าได้ง่ายและเมื่อเกิดไฟป่าจะมีความรุนแรงมากยากต่อการควบคุม การจัดการเชื้อเพลิงจึงมีวัตถุประสงค์  
เพื่อลดโอกาสในการเกิดไฟป่า  ถ้าเกิดไฟป่าขึ้นไฟนั้นจะมีความรุนแรงน้อยกว่าเดิม ทำให้สามารถควบคุมได้ง่าย

         3.สนับสนุนการดับไฟป่าโดยชุดปฎิบัติการพิเศษดับไฟป่า  (หน่วยเสือไฟ)
      
           ในช่วงฤดูไฟป่าศูนย์ฯจะต้องมีการเตรียมกำลังของชุดปฎิบัติการพิเศษดับไฟป่า  (หน่วยเสือไฟ)
เพื่อสนับสนุนการดับไฟป่าในกรณีเกิดไฟป่าในพื้นที่วิกฤติ และได้รับการร้องขอจากหน่วยดับไฟป่าต่างๆ  ในพื้นที่  3  จังหวัด  คือ  เชียงใหม่  ลำพูน  และแม่ฮ่องสอน  เพื่อส่งกำลังเข้าไปสนับสนุนตลอด  24  ชั่วโมง

ข้อมูลอ้างอิง
- ป้องกันไฟป่า
- youtube

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น